Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ 1. Vrdy
MŠ Vrdy

O škole

Středisko MŠ Školská 332

Dvoutřídní Mateřská škola 1. Vrdy, Větrná 120, 2851 71 se od 1.8.2018 sloučila s dvoutřídní MŠ II. Školská 332, 285 71 Vrdy a obě tak tvoří 1 právní subjekt, který má 2 pracoviště a 4 třídy s celodenním provozem. 1. pracoviště: Školská 332 – zde sídlí ředitelka školy, 2. pracoviště: Větrná 120.

MŠ Školská 332 byla do provozu uvedena v roce 1981. Je školou pavilónového typu v klidné části obce, obklopená rozlehlou zahradou. V každém pavilónu se nachází jedna třída s komplexním zázemím – šatna pro děti, umývárna, herna, třída, ložnice, kuchyňka na výdej stravy. Obě třídy jsou vybaveny účelovým nábytkem, který odpovídá hygienickým normám.

  • třída „Hvězdičky“ - navštěvují starší děti ve věku 5-6 let,
  • třída „Sluníčka“ - navštěvují mladší děti ve věku 3-5 let.

Zahrada mateřské školy má z velké části travnatý povrch se skupinou stromů a keřů. Je obohacena hřištěm, zahradními prvky rozvíjející pohybové oblasti a spoustou pomůcek pro venkovní činnosti – průlezová sestava se skluzavkou, mlžítko, lavičky, dva kolotoče, venkovní laboratoř, chýše, pro každou třídu vlastní pískoviště, …

Mateřská škola se nachází v blízkosti zdejší základní školy, což je velkou výhodou jak pro rodiče, tak pro starší sourozence dětí navštěvujících naši školu. Tato skutečnost přináší i výhody vzájemné spolupráce základní a mateřské školy např. pohovory o dětech, Mikulášská nadílka, návštěva dětí z MŠ v prvních třídách ZŠ a náštěva prvňáčků v mateřské škole, navštěvujeme keramickou dílnu, tělocvičnu a pravidelně chodíme do polytechnické dílny, …

Stravování dětí v MŠ Větrná 120 i MŠ Školská 332 zajišťuje místní jídelna, která je součástí základní školy ve Vrdech.

Pro zajištění všestranného předškolního vzdělávání, pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Mateřská škola plná pohody po celý rok“. Ten obměňujeme dle aktuálních trendů ve výchově a vzdělání a jeho hlavním cílem je především posilování prosociálního chování, rozvíjení osobnosti dětí. Školní vzdělávací program vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, což je dokument v souladu se Školským zákonem.

V naší mateřské škole respektujeme osobní svobodu a volnost dětí v rámci domluvených pravidel a hranic a současně se věnujeme naplňování individuálních potřeb každého z nich. Hlavní činností v MŠ je hra (tvořivá, pohybová, taneční, didaktická,) a vzdělávání založené na prožitkovém a situačním učení. V rámci spontánních i řízených aktivit dbáme na zdravý a komplexní vývoj všech dětí, mimo jiné i na řečový rozvoj dětí ve spolupráci se školním logopedickým asistentem.

Pro děti s odkladem školní docházky máme vypracované plány individuální podpory, které vycházejí z písemných závěrů vyšetření dětí v pedagogicko-psychologické poradně, řídíme se jimi stanovenými podpůrnými opatřeními a podle nich s dětmi individuálně pracujeme. Současně věnujeme velkou pozornost vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto děti máme v případě nutnosti zajištěnu přítomnost asistenta pedagoga.

S dětmi v průběhu školního roku slavíme a společně připravujeme širokou škálu aktivit pro děti i rodiče:

  • Mikulášskou nadílku, vánoční tvoření s rodiči, oslava ke Dni matek, Karneval, Den dětí, Den otevřených dveří,
  • 1x v měsíci naší MŠ navštěvuje divadelní soubor s tematickým představením,
  • Jezdíme na školní výlety a vyrážíme na batůžkové výpravy po okolí,
  • Nabízíme a uskutečňujeme společné akce s rodiči: pečení vánočního cukroví, vánoční tvoření, velikonoční tvoření, pouštění draků, Halloween, dýňová stezka, loučení předškoláků,
  • Zapojujeme se i do veřejného života v obci: vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, návštěvy pečovatelského domu v Dolních Bučicích,
  • Navštěvujeme místí výstavy (vánoční, velikonoční, …), na které přispíváme vlastními výrobky
  • Spolupracujeme s místní knihovnou a základní školou

Naší prioritou je, aby se všichni v naší mateřské škole cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.