Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MŠ 1. Vrdy
MŠ Vrdy

O škole

MŠ Větrná 120

Naše mateřská škola je umístěna v budově sloužící k tomuto účelu od roku 1940.

Budova je jednopatrová, nachází se v klidné části obce a v minulosti prošla několika stavebními úpravami:

1. O hlavních prázdninách školního roku 2007/2008 prošla velkou rekonstrukcí, kdy se vybudovalo:

 • sociální zařízení pro I.třídu
 • dětska šatna pro II.třídu
 • nový sklad pro ukládání pomůcek
 • ředitelna
 • šatna pro pedagogický a provozní personál

MŠ tak nabyla hezkého a čistého vzhledu.

2. V listopadu 2009 se postupně adaptovala venkovní část budovy:

 • výměna všech oken
 • výměna všech vchodových dveří
 • oprava střechy
 • zateplení celé budovy včetně nové omítky

3. O hlavních prázdninách školního roku 2017/2018 se v MŠ upravily podmínky i pro děti s tělesným postižením (vozíčkáře), přebudovalo se sociální zařízení pro II.třídu tak, aby pro ně bylo provozuschopné a plnily svůj účel. Dále se bezbariérově upravily i přechody mezi jednotlivými místnostmi a také hlavní vchod do MŠ.

Dvoutřídní Mateřská škola 1. Vrdy, Větrná 120, 285 71 Vrdy se od 1.8.2018 sloučila s dvoutřídní MŠ II. Školská 332, 285 71 Vrdy a obě tak tvoří 1 právní subjekt, který má 2 pracoviště a 4 třídy s celodenním provozem, do kterých lze podle hygienické kapacity umístit 100 detí.

Adresa ředitelství Mateřské školy 1. Vrdy = právního subjektu:

 • Mateřská škola 1. Vrdy, Větrná 120, 285 71 Vrdy

Pracoviště Mateřské školy 1. Vrdy :

 1. pracoviště - Větrná 120
 2. pracoviště - Školská 332 - zde sídlí ředitelka školy

Na pracovišti Větrná 120 probíha předškolní vzdělávání:

 • pro mladší děti 3 - 5 leté v 1. třídě  „Berušky“
 • pro st. děti = předškoláky 5 - 6 leté ve 2. třídě „Sluníčka“

Každá třída má stanovenou hygienickou kapacitu na 25 dětí, celkem je 50 dětí na celé pracoviště. Abychom jim zajistili všestranné předškolní vzdělávání, pracujeme podle Školního vzdělávacího programu. Ten vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, což je dokument, který je v souladu se Školským zákonem.

Název našeho vzdělávacího programu je : ,,Mateřská škola plná  pohody po celý rok " - už sám tento název vypovídá o tom, že naším cílem je, aby se děti cítily pohodově, spokojeně, šťastně, bezpečně, aby k nám chodily rády. Proto dbáme, aby měly z nabízených činností radost, těšily se z nich, aby se do nich se zájmem zapojovaly, prožívaly je, získávaly nové zkušenosti, vzdělávaly se a rozvíjely tak celou svou osobnost. Je důležité, co a jak prožívají, ať již ve vztahu k sobě samému nebo k ostatním vrstevníkům. S dětmi si nejen hrajeme, ale také pracujeme, tzn., cvičíme, zpíváme, malujeme, stříháme, tvoříme,"počítáme", čteme dětem pohádky, povídáme si, vedeme rozhovory o všem co nás obklopuje, co děti nového poznávají - naši společnost, přírodu apod., chodíme na procházky. Vytváříme jim podmínky pro individuální, skupinové, kolektivní i frontální činnosti s dostatečným prostorem k dokončení činnosti nebo k jejímu pozdějšímu pokračování - např. po odpočinku nebo po odpolední svačině před odchodem domů. Předškoláky vedeme více k pracovitosti a povinnosti - navykáme je postupně na náročnější a přesnější postupy provedení jejich činností, zvyšujeme také i tempo provedení. Samozřejmě přiměřeně s ohledem na jejich individuální potřeby tak, aby byly co nejlépe připravéné na vstup do 1. tř. základní školy.

S dětmi slavíme jejich svátky, narozeniny a společně s nimi připravujeme i tyto další aktivity:

- Mikulášskou nadílku, vánoční besídku, besídku ke Dni matek, Karneval, oslavujeme s nimi Den dětí na který vždy připravujeme bohatý program - děti příprava velice baví, těší se na jednotlivé akce po kterých jsou i náležitě odměněny.

- 1x v měsíci dětem nabízíme divadelní představení prostřednictvím divadelního souboru Ludmily Frištenské, v jejich pohádkách děti najdou pobavení, legraci, poučení, ale hlavně se u nich prohlubují základní vztahy k literatuře - k pohádkám, básničkám, písničkám, rozlišují dobro x zlo, učí se správnému chování. V rámci kladného vztahu k literatuře spolupracujeme i s místní knihovnou - navštěvujeme ji, děti jsou seznámeny s jejím prostředím, s knihami rúzných žánrů, jejich tvůrci apod. V rámci předškolního vzdělávání spolupracujeme i se základní školou, navštěvujeme místní podniky - např. Pekárnu, Poštu.....kdy se děti seznámí s daným prostředím, s prací jejich zaměstnanců apod.

- jezdíme na školní výlety

- velmi důležitá je pro nás spolupráces rodiči - nabízíme a uskutečňujeme společné akce - např. pečení vánočních perníčků, vycházky do přírody apod.

- na rozloučenou s mateřskou školou připravujeme pro předškoláky slavnostní rozloučení s programem

- zapojujeme se i do veřejného života v obci:

 • ,, Vítání občánků " děti z MŠ přednášejí básničky pro malá miminka
 • při rozsvícení vánočního stromečku v obci zajišťujeme s dětmi kulturní vystoupení
 • navštěvujeme výstavy pro veřejnost ve Výstavní síni OÚ - vánoční, velikonoční...., kam také přispíváme výrobky a obrázky našich dětí.

Velkou pozornost věnujeme také dětem se speciálně vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme v tomto směru se školskými poradenskými zařízeními. Pro tyto děti můžeme zajistit přítomnost asistenta pedagoga. Neopomíjíme ani patřičnou pozornost dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Ve vztahu mezi dětmi i jejich rodiči rozvíjíme a posilujeme vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu a vzájemnou pomoc a podporu.

Třída Berušek má svou šatnu, umývárnu, třídu, hernu a ložnici.Třída Sluníček má svou šatnu, umývárnu, třídu a hernu, která je též využívána k odpolednímu odpočinku. Sklad na pomůcky je společný pro obě třídy. Strava je dovážena z jídelny ZŠ Vrdy.

Zahrada obklopující budovu školy je rozdělena na dvě části, lze ji využívat víceúčelově v průběhu celého roku.

V jedné části jsou umístěny hrací prvky, v druhé části jsou 2 pískoviště s dřevěným domečkem, který slouží k uskladnění venkovních hraček.

Za nepříznivého počasí podnikáme s dětmi vycházky do blízkého okolí, spojené s různorodými aktivitami.